✅ از حیث تعداد سرمایه گذاران:
?تهران با ۵۳ سرمایه گذار
?اصفهان و خراسان رضوی(+مشهد) با ۱۰ سرمایه گذار

✅از حیث مجموع سرمایه گذاری:
?تهران با ۳میلیارد و ۶۸۷ میلیون تومان
?مرکزی با ۱ میلیارد و ۳۵۴ میلیون تومان
?اصفهان با ۱ میلیارد و ۲۵میلیون تومان

◀️ ۹۵درصد سرمایه گذاران با مبالغی کمتر از ۲۰۰میلیون تومان اقدام به مشارکت کردند.

◀️ ۸۵درصد سرمایه گذاران، اقدام به سرمایه گذاری در طرح سود سالانه ۴۸درصد نموده اند.